Kultur (SF)

Kompetansemål

Mål for opplæringa er at eleven skal kunne…

  • definere omgrepet kultur og gje døme på at kultur varierer frå stad til stad og endrar seg over tid
  • presentere hovudtrekk ved samisk kultur i dag og reflektere over kva det vil seie å vere urfolk
  • beskrive hovudtrekk ved kulturen til nokre minoritetar i Noreg og drøfte utfordringar i fleirkulturelle samfunn
  • forklare kvifor fordommar oppstår og diskutere korleis framandfrykt og rasisme kan motarbeidast
  • gje døme på korleis religion og etnisk variasjon påverkar samfunn og kultur

Sist redigert: 08/02/2014