Menneskerettighetserklæringen

FNs verdenserklæring om menneskerettigheter

Innledning

Da anerkjennelsen av iboende verdighet og av like og
uavhendelige rettigheter for alle medlemmer av menneske-slekten
er grunnlaget for frihet, rettferdighet og fred i verden, da tilsidesettelsen av og forakt for menneskerettighetene
har ført til barbariske handlinger som har rystet menneskehetens samvittighet, og da framveksten
av en verden hvor menneskene har tale- og trosfrihet og frihet fra frykt og nød, er blitt
kunngjort som folkenes høyeste mål, da det er nødvendig at menneskerettighetene blir
beskyttet av loven for at menneskene ikke skal tvinges til som siste utvei å gjøre opprør mot
tyranni og undertrykkelse, da det er nødvendig å fremme utviklingen av vennskapelige
forhold mellom nasjonene, da De Forente Nasjoners folk i Pakten på ny har bekreftet
sin tro på grunnleggende menneskerettigheter, på menneskets verdighet og verdi og
på like rettigheter for menn og kvinner og har besluttet å arbeide for sosialt framskritt
og bedre livsstandard under større frihet, da medlemsstatene har forpliktet seg til i
samarbeid med De Forente Nasjoner å sikre at menneskerettighetene og de grunnleggende friheter blir
allment respektert og overholdt, da en felles forståelse av disse rettigheter og friheter er av den største
betydning for å  virkeliggjøre denne forpliktelse, kunngjør GENERALFORSAMLINGEN nå denne
Verdenserklæring om menneskerettighetene som et felles mål for alle folk og alle nasjoner, for at
hvert individ og hver samfunnsmyndighet, med denne erklæring stadig i tankene,
skal søke gjennom undervisning og oppdragelse å fremme respekt for disse rettigheter og
friheter, og ved nasjonale og internasjonale tiltak å sikre at de blir allment og
effektivt anerkjent og overholdt både blant folkene i medlemsstatene selv og blant
folkene i de områder som står under deres overhøyhet.

Artikkel 1.

Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og
menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og
bør handle mot hverandre i brorskapets ånd.

Artikkel 2.

Enhver har krav på alle de rettigheter som er nevnt i
denne erklæring, uten forskjell av noen art, f. eks. på grunn av rase, farge, kjønn, språk,
religion, politisk eller annen oppfatning, nasjonal eller sosial opprinnelse, eiendom, fødsel eller
annet forhold.

Det skal heller ikke gjøres noen forskjell på grunn av
den politiske, rettslige eller internasjonale stilling som innehas av det land eller det
område en person hører til, enten landet er uavhengig, står under tilsyn, er
ikke-selvstyrende eller på annen måte har begrenset suverenitet.

Artikkel 3.

Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet.

Artikkel 4.

Ingen må holdes i slaveri eller trelldom. Slaveri og slavehandel i alle former er forbudt.

Artikkel 5.

Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig
eller nedverdigende behandling eller straff.

Artikkel 6.

Ethvert menneske har krav på overalt å bli anerkjent som rettssubjekt.

Artikkel 7.

Alle er like for loven og har uten diskriminering rett
til samme beskyttelse av loven. Alle har krav på samme beskyttelse mot diskriminering i strid med
denne erklæring og mot enhver oppfordring til slik diskriminering.

Artikkel 8.

Enhver har rett til effektiv hjelp av de kompetente
nasjonale domstoler mot handlinger som krenker de grunnleggende rettigheter
han er gitt i forfatning eller lov.

Artikkel 9.

Ingen må utsettes for vilkårlig arrest, fengsling eller
landsforvisning.

Artikkel 10.

Enhver har krav på under full likestilling å få sin sak
rettferdig og offentlig behandlet av en uavhengig og upartisk domstol når hans rettigheter og
plikter skal fastsettes, og når en straffeanklage mot ham skal avgjøres.

Artikkel 11.

1. Enhver som er anklaget for en straffbar handling har
rett til å bli ansett som uskyldig til det er bevist ved offentlig domstolbehandling,
hvor han har hatt alle de garantier som er nødvendig for hans forsvar, at han er skyldig
etter loven.

2. Ingen må dømmes for en handling eller uttalelse som i
henhold til nasjonal lov eller folkeretten ikke var straffbar på den
tid da den ble begått.
Heller ikke skal det kunne idømmes strengere straff enn den som det var hjemmel for
på den tid da den straffbare handling ble begått.

Artikkel 12.

Ingen må utsettes for vikårlig innblanding i privatliv, familie, hjem og korrespondanse, eller for angrep på ære og anseelse.
Enhver har rett til lovens beskyttelse mot slik innblanding eller slike angrep.

Artikkel 13.

1. Enhver har rett til å bevege seg fritt og til fritt å
velge oppholdssted innenfor en stats grenser.

2. Enhver har rett til å forlate et hvilket som helst
land innbefattet sitt eget og til å vende tilbake til sitt land.

Artikkel 14.

1. Enhver har rett til i andre land å søke og ta imot asyl mot forfølgelse.

2. Denne rett kan ikke påberopes ved rettsforfølgelse som
har reelt grunnlag i upolitiske forbrytelser eller handlinger som strider mot De Forente
Nasjoners formål og prinsipper.

Artikkel 15.

1. Enhver har rett til et statsborgerskap.

2. Ingen skal vilkårlig berøves sitt statsborgerskap
eller nektes retten til å forandre det.

Artikkel 16.

1. Voksne menn og kvinner har rett til å gifte seg og stifte familie uten noen begrensning som skyldes rase, nasjonalitet eller religion. De har krav på like rettigheter ved inngåelse av
ekteskapet, under ekteskapet og veddets oppløsning.

2. Ekteskap må bare inngås etter fritt og fullt samtykke
av de vordende ektefeller.

3. Familien er den naturlige og grunnleggende enhet i
samfunnet og har krav på samfunnets og statens beskyttelse.

Artikkel 17.

1. Enhver har rett til å eie eiendom, alene eller sammen med andre.

2. Ingen må vilkårlig fratas sin eiendom.

Artikkel 18.

Enhver har rett til tanke-, samvittighets- og religionsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å skifte religion eller tro, og frihet til enten alene
eller sammen med andre, og offentlig eller privat, å gi uttrykk for sin religion eller tro gjennom
undervisning, utøvelse, tilbedelse og ritualer.

Artikkel 19.

Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele
opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.

Artikkel 20.

1. Enhver har rett til fritt å delta i fredelige møter og organisasjoner.

2. Ingen må tvinges til å tilhøre en organisasjon.

Artikkel 21.

1. Enhver har rett til å ta del i sitt lands styre, direkte eller gjennom fritt valgte representanter.

2. Enhver har rett til lik adgang til offentlig tjeneste i sitt land.

3. Folkets vilje skal være grunnlaget for offentlig myndighet. Denne vilje skal komme til uttrykk gjennom periodiske og reelle valg med allmenn og
lik stemmerett og med hemmelig avstemning eller likeverdig fri stemmemåte.

Artikkel 22.

Enhver har som medlem av samfunnet rett til sosial trygghet og har krav på at de økonomiske, sosiale og kulturelle goder som er uunnværlige for hans
verdighet og den frie utvikling av hans personlighet, blir skaffet til veie gjennom nasjonale tiltak og internasjonalt samarbeid i samsvar med hver enkelt stats organisasjon og ressurser.

Artikkel 23.

1. Enhver har rett til arbeid, til fritt valg av yrke, til rettferdige og gode arbeidsforhold og til beskyttelse mot arbeidsløshet.

2. Enhver har uten diskriminering rett til lik betaling for likt arbeid.

3. Enhver som arbeider har rett til en rettferdig og god betaling som sikrer hans familie og ham selv en menneskeverdig tilværelse, og som om
nødvendig blir utfylt ved annen sosial beskyttelse.

4. Enhver har rett til å danne og gå inn i fagforeninger for å beskytte sine interesser.

Artikkel 24.

Enhver har rett til hvile og fritid, herunder rimelig begrensning av arbeidstiden og regelmessige ferier med lønn.

Artikkel 25.

1. Enhver har rett til en levestandard som er tilstrekkelig for hans og hans families helse og velvære, og som omfatter mat, klær, bolig og
helseomsorg og nødvendige sosiale ytelser, og rett til trygghet i tilfelle av arbeidsløshet, sykdom, arbeidsuførhet, enkestand, alderdom eller annen mangel på eksistensmuligheter som skyldes forhold han ikke er herre over.

2. Mødre og barn har rett til spesiell omsorg og hjelp. Alle barn skal ha samme sosiale beskyttelse enten de er født i eller utenfor ekteskap.

Artikkel 26.

1. Enhver har rett til undervisning. Undervisningen skal være gratis, i det minste på de elementære og grunnleggende trinn.
Elementær-undervisning skal være obligatorisk. Alle skal ha adgang til yrkesopplæring, og det skal være lik adgang for alle til høyere undervisning på grunnlag av kvalifikasjoner.

2. Undervisningen skal ta sikte på å utvikle den menneskelige personlighet og styrke respekten for menneskerettighetene og de grunnleggende friheter. Den skal fremme forståelse, toleranse og vennskap mellom alle nasjoner og rasegrupper eller religiøse grupper og skal støtte De Forente Nasjoners arbeid for å opprettholde fred.

3. Foreldre har fortrinnsrett til å bestemme hva slags undervisning deres barn skal få.

Artikkel 27.

1. Enhver har rett til fritt å delta i samfunnets kulturelle liv, til å nyte kunst og til å få del i den vitenskaplige fremgang og dens goder.

2. Enhver har rett til beskyttelse av de åndelige og materielle interesser som er et resultat av ethvert vitenskapelig, litterært eller kunstnerisk verk som han har skapt.

Artikkel 28.

Enhver har krav på en sosial og internasjonal orden som fullt ut kan virkeliggjøre de rettigheter og friheter som er nevnt i denne erklæring.

Artikkel 29.

1. Enhver har plikter overfor samfunnet som alene gjør den frie og fulle utvikling av hans personlighet mulig.

2. Under utøvelsen av sine rettigheter og friheter skal enhver bare være undergitt slike begrensninger som er fastsatt i lov utelukkende i formål å sikre den nødvendige anerkjennelse av og respekt for andres rettigheter og friheter, og de krav som moralen, den offentlige orden og den alminnelige velferd i et demokratisk samfunn med rette stiller.

3. Disse rettigheter og friheter må ikke i noe tilfelle utøves i strid med De Forente Nasjoners formål og prinsipper.

Artikkel 30.

Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen.

 

http://www.fn.no/FN-informasjon/Konvensjoner-og-erklaeringer/Menneskerettigheter/FNs-verdenserklaering-om-menneskerettigheter

 

 

Sist redigert: 31/08/2011