Middelalderen

Eldre historie

Frankerne og Det hellige romerske riket

Etter Vestromerrikets fall vokste de germanske frankerne frem som den dominerende makten i det vestlige og sentrale Europa. De frankiske kongedynastiene merovingerne og karolingerne spredte igjennom fire hundre år den katolske kristendommen, latin og et mer sentralisert styresett til landene de erobret og deres naboer, både fredelig gjennom munkevesenet og med sverdet hvis nødvendig. Deres makt kulminerte med Karl den stores kroning til keiser av Det hellige romerske riket i år 800. 

Eldre historie

Araberne, Muhammed og kalifatet

Mens frankerne gjorde seg dominerende i Vest-Europa startet en handelsmann fra Mekka på den arabiske halvøya en helt ny religiøs bevegelse som skulle få historiske konsekvenser. Hans ideer og forkynnelse spredte seg raskt fra en snever krets rundt hans person til å bli grunnlaget for et rike som skulle regjere fra Spania i vest til ytterkantene av India i Øst.

Middelalderen – en kort oversikt

Middelalderen er det vi kaller den lange perioden i europeisk historie som skiller antikken og Vest-Romerrikets fall og den moderne tid etter Øst-Romerrikets fall. Vi deler den vanligvis inn i tre deler:

Tidlig middelalder ca 500-1000 evt

 • Størstedelen av Vest-Europa kristnes og underlegges paven i Roma
 • Bøndene blir livegne (ufrie) under føydalsystemet
 • Islam oppstår rundt år 610 i Mekka, noe som fører til et stort nytt arabisk rike
 • Frankerriket har sin storhetstid under Karl den Store (Charlemagne) rundt år 800
 • Det arabiske riket splittes i flere mindre på 900-tallet, Islam splittes mellom Sunni og Shia

Høymiddelalderen ca 1000-1300 evt

 • Kristendommens to hovedretninger; den gresk-ortodokse (med hovedsete i konstantinopel) og den romersk-katolske (med sete i Roma) bryter alt samarbeid
 • Paver og fyrster slåss om hvem som skal få sette inn biskoper (investiturstriden)
 • Jordbruksproduksjonen øker
 • Folketallet øker
 • Byer vokser/oppstår og makten sentraliseres
 • Korstog for å sikre det hellige landet Palestina fra hedninger

Senmiddelalderen ca 1300-1500 evt

 • Yersinia Pestis/digerdauden/svartedauen/sotten kom i flere omganger fram til ca 1450 hvor den avtar
 • Overskudd av jord og eiendom
 • Mangel på arbeidskraft – mange slapp pliktarbeidet
 • I Øst-Europa styrkes derimot godsherrenes grep på bøndene som blir enda mer ufrie.