Kilde: Det kommunistiske manifest

Utdrag fra Det kommunistiske manifest. Du finner oppgaver under utdraget!

Vi så allerede ovenfor at første skritt i arbeiderrevolusjonen er at proletariatet oppkaster seg til herskende klasse, kjemper igjennom demokratiet. Proletariatet vil benytte sitt politiske herredømme til gradvis å fravriste borgerskapet all kapital, sentralisere alle produksjonsredskaper i hendene på staten, dvs. det som herskende klasse organiserte proletariatet, og så raskt som mulig øke produktivkreftene. Dette kan til å begynne med naturligvis bare skje ved hjelp av despotiske inngrep i eiendomsretten og de borgerlige produksjonsforholda, altså ved forholdsregler som ser ut til å være økonomisk utilstrekkelige og uholdbare, men som i bevegelsens løp går ut over seg sjøl og er uunngåelige som middel til omveltning av hele produksjonsmåten. Disse forholdsreglene vil naturligvis være ulike i de ulike landene. Men for de mest framskredne landene vil det følgende temmelig allment kunne komme til anvendelse:

 1. Ekspropriasjon av grunneiendommen og bruk av grunnrenta til statsoppgaver.
 2. Sterkt progressive skatter.
 3. Avskaffing av arveretten.
 4. Konfiskering av eiendommen til alle emigranter og opprørere.
 5. Sentralisering av kreditten i statens hender gjennom en nasjonalbank med statskapital og absolutt monopol.
 6. Sentralisering av transportvesenet i statens hender.
 7. Økning av de statlige fabrikkene og produksjonsredskapene, oppdyrking og forbedring av jorden etter en felles plan.
 8. Lik arbeidstvang for alle, oppretting av industrielle arméer, særlig for jordbruket.
 9. Forening av bedriftene innenfor landbruk og industri, arbeid for gradvis å overvinne forskjellen mellom by og land.
 10. Offentlig og gratis oppdragelse av alle barn. Avskaffing av barnas fabrikkarbeid i sin nåværende form. Forening av oppdragelsen med den materielle produksjonen, osv.

Når klasseforskjellene under utviklingens gang er forsvunnet og all produksjon er konsentrert i hendene på de sammensluttede individene, så mister den offentlige makten sin politiske karakter. Den politiske makten i egentlig forstand er den organiserte makten til en klasse for å undertrykke en annen. Når proletariatet i kampen mot borgerskapet med nødvendighet forener seg til en klasse, gjennom en revolusjon gjør seg til herskende klasse og som herskende klasse med makt opphever de gamle produksjonsforholdene, da opphever det med disse produksjonsforholda klassemotsigelsenes eksistensbetingelser, klassene i det hele tatt og dermed sitt eget herredømme som klasse. I stedet for det gamle borgerlige samfunnet med sine klasser og klassemotsigelser trer en sammenslutning hvor den frie utviklingen av hver enkelt er betingelsen for alles frie utvikling.

 

Oppgaver:

Bilde: Karl Marx maleri av Abode of Chaos, CC 2.0 flickr https://accounts-flickr.yahoo.com/photos/home_of_chaos/

Bilde: Karl Marx maleri av Abode of Chaos (flickr, Creative Commons 2.0)

 1. Hvem skrev «Det kommunistiske manifest»?
 2. Hvem var proletariatet og hvem var bursjoasiet?
 3. Hvordan ble proletariatet til herskende klasse?
 4. Hva menes med produksjonsredskaper?
 5. Hva menes med “despotiske inngrep i eiendomsretten”? Hvorfor var det nødvendig?
 6. Hva skjer med staten, den organiserte makten, når alle klasseforskjeller er forsvunnet?
 7. Hva slags kilde er dette?

 

Sist redigert: 03/06/2014