Oversikt over antikkens styresett

AthenRomerske republikkenSparta

Befolkningsinndeling

  • Borgere, frie menn. Kun disse kunne inneha politiske embeter og lignende.
  • Slaver, et talende redskap.
  • Metoikere (fremmede) uten borgerrett
 • Blanding av mange folkeslag med Latin som fellestrekk
 • Krevde ikke at man tilhørte en bestemt etnisitet for å bli borger
 • Rike jordeiende familier (patrisierne)
 • De vanlige (plebeierne)
 • Etter hvert nobiliteten (de kjente)
 • Slaver ble automatisk borgere hvis de ble frigitt
 • Fremmede kunne få borgerrett. Uansett ble de sikret gjennom Ius Gentium (del av Romerretten som omhandler fremmede folks rettigheter i riket)
 • Borgere, militarisering av mennene = krigere, avhengig av direkte arv
 • Heloter – halvslaver
 • Perioikene – de sivile, kunne ikke bli fult ut borgere
 • Kvinner, priviligerte

Folkeforsamling

 • Ekklesia
 • Ja, alle frie menn over 19 år.
 • Møtes på Agora, nedenfor Akropolis
 • Gjeldsofre kunne ikke bli slaver
 • Valgte rådsforsamlingen
 • Plebeiernes forsamling fra stenderkampene på 300-tallet.
 • Patrisierne fikk ikke delta
 • Kunne i utgangspunktet ikke foreslå saker, bare stemme.
 • Etter hvert fikk de også vedta lover og ble den viktigste lovgivende forsamlingen
 • Stemte om staten skulle gå til krig eller ikke.
 • Valgte neste års embetsmenn (ikke loddtrekning)
 • Apella
 • Menn over 30 år
 • Kun de med agoge – militær trening.

Rådsforsamling

 • 500 menn over 30 år
 • Valgt ved loddtrekning. Dette skulle hindre kjøp av stemmer eller at man truet de til seg.

 

 • Senatet
 • Før stenderkampene: kun patrisiere.
 • Etter stenderkampene kunne også plebeierne styre.
 • Egentlig bare rådgivende makt, men man skulle være en hard negl om man gikk i mot deres anbefalinger.
 • Gerousia
 • 28 menn over 60 år, valgt av folkeforsamlingen ved bifallsrop, ikke håndsopprekning
 • Satt på livstid.
 • De to kongene møtte også her.

Embetsmenn

 • Dommere, valgt ved loddtrekning
 • Strateger, 10 stk (generaler). Disse ble valgt direkte av folkeforsamlingen. De dyktigste skulle ha kommando i krig, måtte ikke velges tilfeldig.
 • Folketribuner, beskyttet plebeierne mot overgrep fra patrisierne. Kunne ikke angripes. Hadde vetorett mot senatet.
 • Dommere
 • Censorene – fastsatte skatter, avgjorde hva slags militærtjeneste folk skulle gjøre, holdt folketellinger og oversikt over valgene
 • Ethvert embete hadde alltid to eller flere embetsmenn
 • Pretor – en slags halvkonsul, varierende viktighet
 • Edil – ansvar for veier og transport
 • Kvestor – styrte statens finanser
 • 5 eforer som skulle kontrollere at alle fulgte lovene
 • Satt ett år, kunne ikke gjenvelges. Derfor kunne de også straffes etterpå.
 • Kunne avsette konger som ”hadde tapt gudenes gunst”
Øverste ledere? (også embetsmenn per definisjon)
 • Nærmeste man kommer er strategene som hadde kommando i krig, ellers ingen. Satt bare ett år av gangen.
 • To konsuler, ledet staten og var øverste hærførere.
 • Fikk bare styre i ett år av gangen.
 • Kunne oppheve hverandres vedtak
 • Valgt av folkeforsamlingen (tribusforsamlingen – de romerske soldatenes forsamling).
 • En diktator ved trusler mot statens sikkerhet (fare for krig). Maks et halvt år.
 • 2 konger som var øverstkommanderende i krig, kunne avsettes av eforene.
Styreform
 • Demos –styre ved folket
 • Direkte demokrati, rettferdighet opprettholdt gjennom loddtrekning og en forventning om at alle holdt et embete i løpet av sitt liv.
 • Å ikke delta i det politiske liv var det samme som å være idiot (av idios: ens egen).
 • Kvinner, slaver og fremmede fikk ikke være med
 • Oligarki med demokratiske trekk, mer etter stenderkampene på 300-tallet fkr.
 • Menn styrte også her. Kvinnene fikk varierende roller, men var underlagt mannen gjennom Pater familias-prinsippet.
 • Oligarki (fåmannsvelde).
  Det var et styre ved de eldste.
 • Kvinner hadde mer makt og bedre forhold, men var fremdeles unndratt styret.

 

Landinndeling
 • Polisstat
 • Fyler, 10 stk, delt inn slik at hvert fyle hadde en del kyst, en del jordbruksområde og en del av selve byen.
 • Mister en del polistrekk, men kan allikevel sies å være en polisstat under republikken
 • Tribus (som fyler), på det meste 35 stk.
 • Polisstat
 • Delt inn i fyler.

 

Opprinnelig publisert i html-format: Antikkens styresystem

Sist redigert: 21/01/2019