Kilde: Innledningen til resolusjon om eget universitet 2.9.1811

Kilde: http://www.arkivverket.no/arkivverket/layout/set/print/Bruk-av-arkiv/Nettutstillinger/Et-fullstendig-universitet/Resolutionsinnledningen-i-maskinskrift

Resolutionsinnledningen i maskinskrift

 

GjenpartAngaaende en academisk Læreanstalt i Norge.

Vi ville allernaadigst, at den academiske Undervisnings anstalt, som Vi have besluttet at oprette i Vort Rige Norge, skal gives saadan Udvidelse, at samme bliver et fuldstændigt Universitet, dog paa den Maade organiseret at der ikke blot skal foredrages lærde Videnskaber for de egentlige Studerende, som have til Hensigt at danne sig til Lærde og til videnskabelige Embedsmænd men og almeennyttige Videnskaber for saadanne Ustuderede, hvis nærmeste Formaal er at vinde praktisk Duelighed for det borgerlige Liv. Vi ville i saa Henseende have Lærepladsene ved dette Universitet for det første bestemt til i alt 21, saaledes nemlig, at foruden de af Directionen allerunderdanigst indstillede 17 Pro-

Allerunderdanigst Forestilling

Fra den Tid af, da Deres Majestæt ved allerhøieste Resolution af 27 April f. A. tilkjende  gav Directionen, at en ny academisk Læreanstalt skulde oprettes i Deres Kongerige Norge, har den  ladet sig det være magtpaaliggende  at indsamle Oplysninger, som  maatte være fornøden til at kunne allerunderdanigst fremlægge den ved allerhøistbemeldte Resolution befalede nærmere Plan; imidlertid har den  og i besynderlighed henvendt sin Opmærksomhed til at agte paa, hvad  det norske Folk i Almindelighed, den oplyste Deel i Særdeleshed maat-  te tænke og ønske i henseende, til et  saa vigtigt Nationalanliggende. Directionen har da ved de erholdte Underretninger og de gjorte Iagttagelser

Sist redigert: 04/05/2014